Totallösning av
transportlogistik för biobränsle
i samarbete med Green Cargo

Tillsammans med Green Cargo har vi inventerat
och utvecklat logistiken för bästa transport och
hantering av träflis och träpellets.
Målet har varit att skapa en totallösning av hela transport-
kedjan från skogen till förbränningsanläggningen.
I kombination med landsvägstransporter och nya
metoder för omlastning och tömning av behållarna har vi
utvecklat ett helt nytt transportsystem för biobränsle.
När systemet är helt utbyggt blir det en ny generation
med samordnade och rationella transporter.


Container för transport av flis


Den kompletta transportören


Pellets-transportören

Containern är en integrerad del av ett slutet transportsystem
Lastning sker genom anpassade lastluckor på toppen
Det tättslutande taket garanterar bibehållen kvalité under transporten
Tömning sker genom luckan på gaveln.

TILLBAKA